DX TMS

DX TMS เป็นโปรแกรมบริหารการขนส่ง ผ่านระบบออนไลน์ ที่ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานขนส่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสินค้าถึงมือผู้รับ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งนำไปปรับใช้กับกระบวนการทำงานปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการทำงานที่ดีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

    เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ตลอดเวลา     แชร์ข้อมูลระหว่างแผนก หรือสาขา     แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

เข้าสู่ระบบ

Username
Password